EN  عضویت در خبرنامه

October 23, 2021  |  1 آبان 1400

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

شرکت ساراول در رشته مهندسی صنایع از دانشگاههای معتبر دولتی برای یادگیری علم و صنعت با شرایط

زیر کار آموز می پذیرد.متقاضیان می توانند فرم درخواست کارآموزی را تکمیل و ارسال نمایند.

 کارآموزها با مهارت های زیر آشنا می شوند:

فرم درخواست کارآموزی